ฟังวิทยุออนไลน์

พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่

พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่

   พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานพิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ ในวันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กรมประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑๙ ราย ได้แก่
๑ นางสุดฤทัย เลิศเกษม          รองอธิบดี

๒ นายเสมอ นิ่มเงิน                ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

๓ นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ          ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑ (ขอนแก่น)

๔ นายวีระพงษ์ ไวทยวงศ์สกุล  ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์

๕ นายสัญญา ลักษณะ            ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์

๖ นายสุพิชัย หล่าสกุล            ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ

๗ นางวชิราภรณ์ น้อยยม         ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก

๘ นางศศิธร สุดเจริญ             ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย

๙ จ่าสิบตรีพงษ์สถิตย์ อรอินทร์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร

๑๐ นายสัญญา ภักดิ์โพธิ์         ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

๑๑ นายศรีเมือง จันตะศรี         ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว

๑๒ นางสาวสมธิดา จะเกรง      ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์

๑๓ นายวิศิษฎ์ ภูทัตโต           ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ

๑๔ นางสายเพชร จังกาจิตต์    ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก

๑๕ นางวจิรา ชุติกชุษณพงศ์   ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท

๑๖ นายจรัส บำรุงเสนา          ประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล

๑๗ นางวันวิภา แพงแก้ว        ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

๑๘ นางสาวธนวันต์ ชุมแสง    ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

๑๙ นายสุรเดช คุ้มปากพิง      ประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด

  พร้อมกันนี้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ให้โอวาทแก่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ว่า การที่ท่านได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในวันนี้ ถือเป็นเกียรติประวัติและหมายถึงความก้าวหน้าในอาชีพการรับราชการ ซึ่งผลลัพธ์นี้เกิดจากความวิริยะ อุตสาหะ มุ่งมั่นตั้งใจ และทุ่มเทในการปฏิบัติราชการของท่านจะได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชามอบหมายภารกิจสำคัญในการบริหาร กำกับดูแลบุคลากรและการดำเนินงานของหน่วยงานที่อยู่ในกำกับดูแลของท่านเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ ทุกท่านถือเป็นกำลังสำคัญของกรมประชาสัมพันธ์ ขอให้ท่านปฏิบัติหน้าที่อย่างสมเกียรติด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ครองตน ครองคน ครองงาน ให้เป็นไปตามคำปฏิญาณตนที่ท่านได้กล่าวต่อที่ประชุมอันมีพระรัตนตรัย พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้บริหาร และข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar